Positieve Gezondheid in LNG

Landelijke Nota Gezondheidszorg
2020-2024 (LNG)

De landelijke nota Gezondheidsbeleid voor 2020 tot 2024 is onlangs gepubliceerd. In de nota neemt Positieve Gezondheid een prominente plaats in als paraplu voor het gezondheidsbeleid. Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS benoemt het brede perspectief op gezondheid als belangrijk kernpunt en wil er in de nabije toekomst naar streven om gezondheid ook via andere beleidsdomeinen te bevorderen.

Sinds Machteld Huber het gedachtegoed Positieve Gezondheid introduceerde, is er in Nederland langzaam een verschuiving gaande in de perceptie van wat gezondheid is. Het concept wordt steeds breder omarmd. Begrijpelijk! Positieve Gezondheid brengt kansen met zich mee voor knelpunten in de zorg, waarvoor we al lange tijd oplossingen zoeken. En niet alleen voor de zorg. Gezondheid zit verweven in vrijwel alle aspecten waar we als samenleving mee te maken hebben. Je leefomgeving, je financiële toestand, je werk… Het Institute for Positive Health maakt zich tezamen met onze partners en founders al een aantal jaren sterk voor die brede benadering van gezondheid. De publicatie van de landelijke nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 (LNG) is voor ons dé erkenning. Positieve Gezondheid als paraplu en gespreksinstrument voor de benadering van gezondheid in de toekomst.

Staatssecretaris Blokhuis gaf in een exclusief interview met iPH aan welke uitdagingen hij ziet en hij is optimistisch dat het gaat lukken. Wij ook! Maar hoe geef je op lokaal niveau nu uiting aan de thema’s zoals geformuleerd in de LNG? Daar leest u alles over in deze artikelen.

U kunt ook het Magazine downloaden als (printbaar) pdf, waar alle artikelen gebundeld zijn, of 10 exemplaren bestellen.

 

De nota omvat 4 gezondheidsvraagstukken:

  • Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving
  • Gezondheidsachterstanden verkleinen
  • Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
  • Vitaal ouder worden

Deze onderwerpen komen terug in onderstaande artikelen.

Jongeren veerkrachtig maken door over gevoel te praten 

Uit cijfers blijkt dat veel jongeren en jongvolwassenen in Nederland prestatiedruk ervaren en hoge eisen aan zichzelf stellen. In de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid is zelfs één van de doelstellingen om in 2024 voldoende kennis over de aard, omvang en determinanten van mentale gezondheid bij jongeren te hebben. De Health Innovation School (HIS), editie Zuid Oost Nederland, heeft dit actuele vraagstuk voorgelegd aan een team van professionals in de zorg: Hoe vergroten we mentale veerkracht onder jongeren tussen de 13 en 23 jaar? Ook vanuit iPH is meegedacht. Het HIS-team ontwikkelde de Taal van de Emotie. Door te praten over gevoel kunnen jongeren veerkrachtiger worden en zou de ervaren druk afnemen.   

Magazine Positieve Gezondheid

De landelijke nota Gezondheidsbeleid voor 2020 tot 2024 is onlangs gepubliceerd. In de nota neemt Positieve Gezondheid een prominente plaats in als paraplu voor het gezondheidsbeleid. Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS benoemt het brede perspectief op gezondheid als belangrijk kernpunt en wil er in de nabije toekomst naar streven om gezondheid ook […]

Staatssecretaris Paul Blokhuis over de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024: “Met Positieve Gezondheid kunnen we vraagstukken in onze samenleving in een ander licht bekijken”

De nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 heeft oog voor gezondheid in de volle breedte. Positieve Gezondheid wordt als paraplu voor deze benadering en als gedachtegoed nadrukkelijk genoemd. Staatssecretaris Paul Blokhuis denkt dat Nederland klaar is voor de shift. “Iedereen voelt dat dit Nederland alleen maar aangenamer kan maken.”

Bijzondere tijden vol mijlpalen en zoektochten

Eigenlijk was ik het plaatje al vergeten, terwijl ik het lange tijd heb gebruikt in mijn lezingen. Juist omdat het zo treffend laat zien hoe verschillend je naar gezondheid kunt kijken. Ik moest er onlangs weer aan denken, en dat was niet zomaar.

“In veel van onze initiatieven in Den Haag nemen wij Positieve Gezondheid als uitgangspunt”

Bij het opstellen van de nota Gezondheidsbeleid waren gemeenten en GGD’s nauw betrokken. Onder andere de gemeente Den Haag, waar in de afgelopen jaren al veelvuldig met Positieve Gezondheid is gewerkt. Welke uitdagingen ziet Den Haag voor het gezondheidsbeleid van de toekomst en hoe gaan zij zelf te werk met Positieve Gezondheid?

Gemeente Utrecht: “Iedereen, elk individu, elke organisatie, draagt bij aan de brede gezondheid”

De stedelijke ambitie van Utrecht is ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’ en dat is uniek. De stad loopt voorop in de brede benadering van gezondheid en heeft daarom bijgedragen aan de totstandkoming van de landelijke nota Gezondheidsbeleid. Tinja Verkleij, adviseur Utrechts Volksgezondheidsbeleid, en Manja van Wezep, gezondheidsexpert bij de gemeente Utrecht, leggen uit hoe zij in de gemeente te werk gaan met Positieve Gezondheid.

“Volksgezondheid verbeteren kun je niet alleen”

GGD Twente werkt al sinds 2012 aan een brede blik op gezondheid. Betty Sibbel is adviseur Publieke Gezondheid en nauw betrokken bij het meekoppelen van volksgezondheid in alle domeinen. Zij legt uit hoe ze in de Twentse gemeenten probeert  om gezondheid breder te benaderen, zoals omschreven in de landelijke nota Gezondheidsbeleid 2020-2024.

Praten over ouder worden met het spinnenweb op tafel

Er is meer aandacht nodig voor vitaal ouder worden, zo valt te lezen in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024. Cliëntondersteuner en trainer Agaath Vermast ziet veel ouderen zoeken naar hun balans. ‘Een goed gesprek doet wonderen.’

Hoe Positieve Gezondheid de jeugd aan veerkracht helpt

Er zijn zorgen over de mentale problemen van jongeren. De Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 pleit daarom voor een domeinoverstijgende aanpak en tipt dat Positieve Gezondheid daarbij kan helpen. Maar volgens gezondheidsmakelaars Marieke te Plate en Elone Quartel (GGD Gelderland-Zuid) liggen er veel meer kansen.

Ellis Boerkamp, BeBright: “De nieuwe nota stelt de leefwereld centraal, in plaats van de systeemwereld

Hoe kun je de nieuwe nota Gezondheidsbeleid strategisch toepassen in zorg? Daar heeft onze partner BeBright heel specifieke ideeën over. Ellis Boerkamp ziet met name een uitdaging in het inbedden van ‘het nieuwe denken’ in organisaties: “Er is specifieke aandacht nodig voor de financieringskant.”

Het spinnenweb als gespreksinstrument voor beleidsmakers, zorgprofessionals en cliënten

In de beleidsnota zijn vier uitdagingen voor de toekomstige zorg geformuleerd. Positieve Gezondheid biedt aanknopingspunten om in gesprek te gaan over die vier verschillende gezondheidsvraagstukken. Wat maakt Positieve Gezondheid zo’n krachtig instrument?

Achterstandssituaties verkleinen: waarom het lukte in Limburg

De gezondheidsachterstanden van mensen met een lage SES zijn landelijk nauwelijks kleiner geworden. Ondanks alle inspanningen. Daarom moeten we steviger inzetten op een domein-overstijgende aanpak, zo bepleit de Landelijke nota gezondheidsbeleid. Daar weten ze in Limburg wel raad mee.

Karen van Ruiten, Alles is Gezondheid: “Zo lang je samen het gemeenschappelijk doel voor ogen houdt, zul je meer bereiken”

Onlangs tekenden Alles is Gezondheid en iPH een intentieverklaring die de samenwerking in de toekomst verstevigt. Tezamen met iPH zal Alles is Gezondheid helpen handen en voeten te geven aan de nota Gezondheidsbeleid.

Op zoek naar handige tools voor Positieve Gezondheid?

 In de Landelijke nota gezondheidsbeleid worden vaak de kind- en jongerentool genoemd. Maar er zijn meer handige middelen die Positieve Gezondheid mogelijk helpen maken. Bekijk hier een beknopt overzicht.