Persberichten

Persberichten

6 November

Persbericht

Unieke samenwerking van het Institute for Positive Health met de vier grote zorgverzekeraars om gezamenlijk Positieve Gezondheid te bevorderen.

Het Institute for Positive Health (iPH), VGZ, Menzis, CZ en Zilveren Kruis tekenden gisteren een overeenkomst waarmee zij gezamenlijk hun maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid laten zien om de patiëntgerichte zorg te bevorderen.

VGZ, Menzis, CZ en Zilveren Kruis zijn van mening dat door implementatie van het door Machteld Huber ontwikkelde concept Positieve Gezondheid, verzekerden beter in staat zijn hun focus te richten op gezondheid (het voorkomen van ziekte) in plaats van ziekte.

Het Institute for Positive Health helpt, traint en inspireert zorgprofessionals om vanuit de visie Positieve Gezondheid anders naar ziekte en gezondheid te kijken. Niet de ziekte maar de mens en zijn gezondheid staat centraal. De doelstelling van iPH is om mensen in algemene zin te helpen om hun veerkracht en zelfredzaamheid te versterken.

Trend vraagt bredere kijk op gezondheid
Het blijkt dat als zorgprofessional andere vragen stellen op meerdere gebieden; de lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en het dagelijks functioneren, er een ander gesprek tussen zorgprofessional en cliënt ontstaat. Dit resulteert in andere voorlichting, ander advies en een grotere motivatie om breder naar gezondheid te kijken en zelf aan de slag te gaan.

Door de ontwikkelingen in de samenleving zoals vergrijzing van de bevolking, de sterke toename van het aantal chronische zieken en mensen met complexe problematiek is het belangrijk dat er gezamenlijke bewustwording en initiatieven ontstaan. Hierdoor kunnen de verzekerden steeds beter eigen regie pakken op hun gezondheid.

Met deze gezamenlijke ondertekening en samenwerking willen iPH en de verzekeraars de Positieve Gezondheid en doelmatigheid voor hun verzekerden bevorderden en daarmee de toegankelijkheid, de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg waarborgen.

11 oktober

Persbericht

Unieke samenwerking van het Institute for Positive Health, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Stichting Kind en Ziekenhuis en de Gemeente Utrecht resulteert in Kindtool Positieve Gezond.

Het Institute for Positive Health, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Stichting Kind en Ziekenhuis en de Gemeente Utrecht presenteren aankomende woensdag 11 oktober in het WKZ te Utrecht de eerste versie van de Kindtool Positieve Gezondheid. Deze tool biedt de mogelijkheid om de gezondheid van een kind in een breder perspectief te plaatsen. Zo is er naast de aandacht voor de lichamelijke gezondheid, extra oog voor het welbevinden van het kind en de sociale participatie.

Volksgezondheid van de gemeente Utrecht bouwt aan een gezonde toekomst en moedigt initiatieven op het gebied van Positieve Gezondheid in de stad aan. Utrecht is blij met deze beweging en samenwerking van genoemde partijen, resulterend in deze Kindtool Positieve Gezondheid.

De Kindtool Positieve Gezondheid laat zien wat kinderen en jongeren belangrijk vinden als het gaat om hun gezondheid. Deze Kindtool is het resultaat van een intensief project met 118 interviews met kinderen en hun ouders. Landelijke experts op het gebied van jeugd hebben hierin samengewerkt met kinderen van 8 tot 18 jaar, met zowel een chronische ziekte of zonder ziekte.

De Kindtool kan als voorbereiding op een consult met een zorgverlener dienen. Het kind vult de tool vooraf in en zo kan het kind mede de agenda bepalen van het consult. De Kindtool kan ook ingezet worden om in kaart te brengen hoe het met de gezondheid van kinderen in brede zin gaat. Naast onderwerpen als eten, slapen en sporten is in de Kindtool o.a. aandacht voor een fijne leefomgeving, steun van anderen en toekomstperspectief.

Vanaf heden is de Kindtool via het Institute for Positive Health te bestellen als papieren of als digitale versie te gebruiken op – kind.mijnpositievegezondheid.nl. Aankomend jaar wordt de tool verder ontwikkeld. Medio 2018 worden daarvan de eerste resultaten verwacht.

0